Lập trình web với PHP & MYSQL cơ bản

Với mục tiêu bước đầu giúp bạn tiếp cận được PHP và hệ quản trị CSDL Mysql. Sau khóa học bạn có được dự án do chính tay mình tạo nên và tham gia ứng tuyển tại các công ty lập trình.

Với mục tiêu bước đầu giúp bạn tiếp cận được PHP và hệ quản trị CSDL Mysql. Sau khóa học bạn có được dự án do chính tay mình tạo nên và tham gia ứng tuyển tại các công ty lập trình.

Tiêu đề
Chuyên đề 1: Php nền tảng - cơ bản
--- Bài 1: Giới thiệu tổng quan PHP
--- Bài 2: Cài đặt chạy ứng dụng PHP
--- Bài 3: Cú pháp viết code PHP
--- Bài 4: Biến và các vấn đề cần lưu ý trong PHP
--- Bài 5: Xuất dữ liệu trong PHP với echo, print, print_r
--- Bài 6: Các kiểu dữ liệu dữ liệu trong PHP
--- Bài 7: Các sử dụng hằng số trong PHPh
--- Bài 8: Các phép toán cần phải biết trong PHP
--- Bài 9: Câu lệnh điều kiện if...else trong PHP
--- Bài 10: Vòng lặp for, while trong PHP
--- Bài 11: Giới thiệu kiểu dữ liệu mảng và cách làm việc của mảng trong PHP
--- Bài 12: Foreach - duyệt mảng trong PHP
--- Bài 13: Hàm và Cách sử dụng Hàm trong PHP
--- Bài 14: Các biến hệ thống trong PHP
Chuyên đề 2: Form và chuẩn hóa dữ liệu Form trong PHP
--- Bài 15: Phương thức truyền dữ liệu POST, GET trong PHP
--- Bài 16: Validation Form - Xây dựng tính hợp lệ của dữ liệu form trong PHP
--- Bài 17: Validation Form - Yêu cầu dữ liệu và thông báo lỗi From PHP
--- Bài 18: Validation Form - Với Biểu thức chính quy
Chuyên đề 3: PHP và các ứng dụng nâng cao
--- Bài 19: Include và Require trong PHP
--- Bài 20: Cách Upload file lên Server trong PHP
--- Bài 21: Session là gì? Công dụng và cách sử dụng trong PHP
--- Bài 22: Cookie là gì? Áp dụng cookie vào chức năng gì trong Website
Chuyên đề 4: Làm việc với cơ sơ dữ liệu với PHP&MySql
--- Bài 23: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL
--- Bài 24: Cách kết nối CSDL bằng PHP