Chuyển PSD sang HTML-CSS siêu tốc

Khóa học là bước đầu tiến giúp bạn tiếp cận với công nghệ website. Kết thúc khóa học bạn có bộ kỹ năng để có thể chuyển bất kỳ một giao diện PSD nào qua HTML-CSS

Qua khóa học bạn được tư vấn lộ trình đi theo con đường lập trình web và có kỹ năng chuẩn đi theo xây dựng giao diện web

Tiêu đề
Chuyên đề 1: Các thẻ HTML thường dùng
--- Bài 1: Cấu trúc html của website
--- Bài 2: Thẻ Header, Paragraphs, line breaks
--- Bài 3: Định dạng text bằng html(strong, i, b, u)
--- Bài 4: Chèn hình ảnh vào website
--- Bài 5: Link trong website
--- Bài 6: Link đến nội dung trong cùng một trang
--- Bài 7: Danh sách(Ul,Ol)
--- Bài 8: Bảng (Table) trong website
--- Bài 9: Form trong website
--- Bài 10: Div trong website
Chuyên đề 2: Css, Selector và cá thuộc tính thường dùng
--- Bài 11: Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản
--- Bài 12: Các cách kết nối css vào html
--- Bài 13: Cách viết selector trong css(class, id, element html)
--- Bài 14: Thứ tự cha con trong selector css
--- Bài 15: Định dạng văn bản trong website
--- Bài 16: Font trong css(font-family, font-size, font-style)
--- Bài 17: Thuộc tính background
--- Bài 18: Thuộc tính border trong CSS
--- Bài 19: Selector Hover Trong Css
--- Bài 20: Thuộc tính display trong CSS
--- Bài 21: Thuộc tính Float - Clear trong CSS
--- Bài 22: Thuộc tính padding, margin trong CSS
--- Bài 23: Định vị selector với nth-child, fisrt-child, last-child trong CSS
--- Bài 24: Thuộc tính position, z-index trong css
Chuyên đề 3: Chuyển Layout PSD sang HTML-CSS
--- Bài 25: Giới thiệu và cách lấy thông tin từ PSD(CS5, CS6)
--- Bài 26: 4 Bước chuyển PSD thành HTML-CSS chuyên nghiệp
--- Bài 27: Chuyển layout từ PSD sang HTML-CSS(Phần 1)
--- Bài 28: Chuyển layout từ PSD sang HTML-CSS(Phần 2)